Categories
Safety

Safety Training 01

  1. ทัศนคติด้านความปลอดภัย

สมาคมวิชาชีพภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย สนับสนุนการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการถ่ายทำภาพยนตร์ หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาใด ต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการวิทยากรบรรยาย กรุณาติดต่อ contact@fdca.or.th ***กรุณาติดต่อล่วงหน้า เนื่องจากตัวแทนสมาคมฯ อาจติดภารกิจ***

Categories
Safety

มาตรฐานความปลอดภัย

มาตรฐานความปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทีมงานทุกคน เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามได้ว่า สิ่งที่เราทำอยู่ปลอดภัยหรือเปล่า